• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zawarciu znaczącej umowy.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 16 lipca 2020 r Emitent podpisał umowę ramową z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PKP PLK”) na świadczenie usług polegających na zagospodarowaniu niebezpiecznych odpadów drewnianych (podkładów kolejowych) w szacowanej ilości 16 475 ton.

Łączna wysokość wynagrodzenia (kwota maksymalna) z tytułu realizacji umowy ramowej nie może przekroczyć kwoty 18 122 500,00 zł netto.

Umowa ramowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 21 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej realizację.

Zgodnie z zapisami umowy ramowej PKP PLK będzie udzielał Emitentowi zamówień cząstkowych w miarę zaistniałych potrzeb. Tytułem wynagrodzenia za usługę objętą przedmiotem umowy PKP PLK zapłaci Emitentowi kwotę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej i faktycznie odebranej ilości odpadów.