• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 05 maja 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z RDI LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, Hrabstwo Kent, informujące o zbyciu akcji spółki Mo-BRUK S.A. (dalej zwana „Mo-BRUK”).

Wskazane powyżej zbycie nastąpiło na podstawie wniesienia papierów wartościowych do VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa (dalej zwany „Funduszem”) zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach dokonanej w dniu 28 kwietnia 2016 r. wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii 002 Funduszu, w wyniku czego RDI LLC zbyło posiadane bezpośrednio 257.862 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje Mo-BRUK, która to liczba stanowiła 11,01% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawniała do oddania 257.862 (dwustu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Mo-BRUK, co stanowi 8,44% głosów w ogólnej liczbie głosów w Mo-BRUK.

Akcje z transakcji zostały zaksięgowane na rachunku maklerskim nabywcy w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

Przed zdarzeniami objętymi niniejszym zawiadomieniem RDI LLC posiadało wyłącznie bezpośrednio 257.862 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje Mo-BRUK, która to liczba stanowiła 11,01% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawniała do oddania.

257.862 (dwustu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Mo-BRUK, co stanowił 8,44% głosów w ogólnej liczbie głosów w Mo-BRUK.

RDI LLC informuje, iż aktualnie nie posiada żadnych akcji Mo-BRUK, bezpośrednio ani pośrednio.

Ponadto RDI LLC poinformowało, że nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej licznie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Mo-BRUK oraz że RDI LLC nie zawierało żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonania prawa głosu w Mo-BRUK.