• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Otrzymanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie utrzymaniu w mocy decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Spółki działającej pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Emitent”, „Spółka”) zawiadamia niniejszym, że Spółka w dniu 28 grudnia 2023 r. otrzymała doręczoną pełnomocnikowi Spółki w dniu 27 grudnia 2023 r. w godzinach wieczornych decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu („SKO”) z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie utrzymania w mocy decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2021 r. Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego wymierzono Spółce opłatę podwyższoną za składowanie odpadów w 2017 r. na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu, w wysokości 19.044.933,00 PLN.
Wyżej wspomniana decyzja potwierdza decyzję SKO z 2022 roku (dot. opłat podwyższonych za 2016 r.) w kwestii ustalenia granicznego momentu, do którego jest dopuszczalne naliczanie opłat podwyższonych, czyli momentu zamknięcia składowiska lub jego poszczególnych kwater. W przepadku Spółki najpóźniejszą datą jest 23 lipca 2019 roku.
W pozostałym zakresie zdaniem Zarządu Spółki przedmiotowa decyzja SKO jest nieprawidłowa i odbiega od rozstrzygnięcia tożsamej sprawy dot. opłaty podwyższonej za rok 2016, o której Zarząd Emitenta informował raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.
Na podstawie ww. decyzji SKO Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu wszczął egzekucję z rachunków bankowych Emitenta.
Zarząd Spółki podjął decyzję o wniesieniu skargi na przedmiotową decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności decyzji.
Zarząd Emitenta z rozczarowaniem przyjął rozstrzygnięcie, ale kierując się zasadami ostrożności w zarządzaniu spółką brał pod uwagę ewentualność wydania przedmiotowej decyzji, w związku z czym wdrożył przygotowane wcześniej działania mające na celu zminimalizowanie jej negatywnych skutków.
W związku z zaistniałą sytuacją bieżące funkcjonowanie Spółki może być przejściowo, przez okres kilku dni zakłócone. Wielkość roszczenia nie przekracza 25% EBITDA wygenerowanej przez Grupę Kapitałową Spółki w okresie czterech ostatnich zaraportowanych kwartałów.