• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zawarcie umów z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa linii termicznego przekształcenia odpadów w Karsach”

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 18.12.2023 r. w godzinach popołudniowych Spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, NIP 522-00-18-559, umowy na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa linii termicznego przekształcenia odpadów w Karsach”, tj.:
1. Umowa nr 1840/2023/Wn13/OZ-UP-go/D o dofinansowanie w formie dotacji – kwota dotacji: do 37.714.950,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych),
2. Umowa nr 1838/2023/Wn13/OZ-UP-go/P o dofinansowanie w formie pożyczki - kwota pożyczki: do 25.143.300,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych) – pożyczka preferencyjna,
3. Umowa nr 1839/2023/Wn13/OZ-UP-go/P o dofinansowanie w formie pożyczki - kwota pożyczki: do 20.952.750,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych ) – pożyczka na zasadach rynkowych.
Realizacja przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa linii termicznego przekształcenia odpadów w Karsach” pozwoli na dostosowanie instalacji do warunków pozwalających na spełnienie najlepszych dostępnych technik _BAT_ przy pełnym wykorzystaniu limitu na przetwarzanie termiczne odpadów
w pozwoleniu zintegrowanym, tj. 25 000 Mg/rok. Dotychczas instalacja może przetwarzać w sposób bezpieczny ok. 15 000 Mg/rok.