• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zawarcie istotnej Umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 14.12.2023 roku podmiot zależny Emitenta – EL-KAJO Spółka z o.o. w Bydgoszczy, KRS: 0000194950 podpisała umowę z Paprec Energies Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000810933, której przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów poprocesowych ze spalarni w Gdańsku o kodach 19 01 07* oraz 19 01 13* w okresie pięciu lat od jej podpisania. Paprec Energies Gdańsk Sp. z o. o. jest operatorem zakładu do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku.

Odpady stanowiące przedmiot umowy zostaną zagospodarowane w należącym do spółki zależnej Emitenta instalacji w Bydgoszczy.

Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 67 062 500,00 zł netto (tj. 72 427 500,00 zł brutto). Ostateczna wartość umowy uzależniona jest od ilości faktycznie przekazywanych odpadów.
Podpisana umowa stanowi istotny krok w realizacji polityki Grupy Mo-BRUK polegającej na budowaniu stabilnej i długoterminowej bazy przychodowej.