• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zawarcie istotnej Umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 14.12.2023 roku podpisała dwie umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o. o., KRS: 0000146122, których przedmiotem jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów wytworzonych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych.
Odpady stanowiące przedmiot umowy zostaną zagospodarowane w należącym do spółki Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach.
Umowy zostały podpisane na czas określony od dnia podpisania do 31 stycznia 2025 r.
Maksymalne łączne wynagrodzenie należne Emitentowi z tytułu realizacji niniejszych umów wynosi 8 383 800 zł netto (tj. 9 054 504 zł brutto).
Ostateczna wartość umowy uzależniona jest od ilości faktycznie przekazywanych odpadów.
Podpisane umowy stanowią istotny krok w celu zapewnienia odpowiedniego strumienia odpadów do produkcji paliw alternatywnych na 2024 rok.