• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Stanowisko Zarządu Mo-BRUK S.A. w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 w dniu 17 października 2016r.

Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm., przedstawia w załączeniu swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż: nie więcej niż 1.327.375 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („Akcje”), wyemitowanych przez spółkę pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357598, o kapitale zakładowym w wysokości 36.113.850,00 zł (trzydzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Wezwanie ogłoszone zostało w dniu 17 października 2016 r. przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1339.