• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Niecwi podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

Raport roczny:
– skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2023 r. – 25 kwietnia 2024 r.
Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. – 29 sierpnia 2024 r.
Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 16 maja 2024 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2018 poz. 757 „Rozporządzenie” Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego
za IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2024 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

PODSTAWA PRAWNA:
Par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.