• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zawarcie istotnej Umowy

Zarząd Spółki działającej pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi zawiadamia niniejszym, że w dniu 6 marca 2024 r. w godzinach popołudniowych Mo-BRUK S.A. zawarła, po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej Emitenta, ze spółką działającą pod firmą eRSbet Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu istotną umowę, na podstawie której Mo-BRUK S.A. zleciła eRSbet Sp. z o.o. realizowanie w systemie generalnego wykonawstwa zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa miejsc przetwarzania i magazynowania odpadów w funkcjonującej instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działkach nr: 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6 położonych w obrębie Niecew, gm. Korzenna”.
Zgodnie ze wskazaną umową eRSbet Sp. z o.o. wykona roboty budowlane oraz uzyska w imieniu Emitenta decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów wybudowanych w Zakładzie Mo-BRUK S.A. w Niecwi. Termin realizacji umowy określony został na 305 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.
Przedmiotowa umowa została uznana przez Zarząd Mo-BRUK S.A. za istotną z uwagi na wartość kontraktu wynoszącą 24.533.814,06 PLN netto.
Warunki umowy w ocenie Emitenta nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zawarcie umowy stanowi krok na drodze realizacji prezentowanego programu inwestycyjnego, który ma na celu zwiększenie obecnych mocy produkcyjnych w Grupie w zakresie zestalania i stabilizacji oraz produkcji kruszyw syntetycznych.
Mo-BRUK S.A. wystąpił o wsparcie wskazanej inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczką na warunkach rynkowych w wysokości ok. 6,1 mln PLN oraz pożyczką na warunkach preferencyjnych w wysokości ok. 18,3 mln PLN.