• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ("Emitent") informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym tj. 26 kwietnia 2023 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu w całości zysku za rok obrotowy, trwający od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wyniósł 13 695 173,58 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 58/100) na wypłatę dywidendy na rzecz jedynego wspólnika, spółki Mo-BRUK S.A. w powyższej kwocie.
Zarząd Emitenta informuje, że wypłata dywidendy ze spółki zależnej będzie miała wpływ na wynik jednostkowy Emitenta, natomiast nie wpłynie na wynik skonsolidowany.