• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zatwierdzenie prospektu Spółki przez KNF

Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. („Spółka” lub „Emitent”), niniejszym informuje, że Spółka w dniu 17 listopada 2020 roku powzięła informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zatwierdzeniu prospektu Spółki sporządzonego w związku z: (i) publiczną sprzedażą do 702.577 (siedemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda akcja oferowanych przez Ginger Capital sp. z o.o. z siedzibą w Korzennej oraz do 1.053.866 (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda akcja oferowanych przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie („Akcje Oferowane”), przy czym łączna liczba Akcji Oferowanych zgodnie z prospektem nie przekroczy 1.405.154 (jeden milion czterysta pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcji; oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.227.936 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda („Prospekt”).
Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.mobruk.pl) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych firm inwestycyjnych – mBank S.A. (www.mdm.pl) oraz IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl) w wersji elektronicznej w dniu 18 listopada 2020 roku.