• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana liczby akcji Mo-BRUK S.A. zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 w sprawie rejestracji przez Sąd zmiany statutu Emitenta niniejszym informuje o zmianie z dniem 10 listopada 2020r. liczby akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW") na podstawie uchwały Zarządu KDPW z dnia 6 listopada 2020r., w związku z dokonanym w trybie art. 360 § 1 w zw. z art. 359 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych umorzeniem 26.754 akcji zwykłych na okaziciela serii C Mo-BRUK S.A.

Od dnia 10 listopada 2020r. w KDPW zarejestrowanych będzie 1.582.307 akcji serii C Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLMOBRK00013.