• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej w związku z projektem uchwały wprowadzonej na wniosek Akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.,

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 22 czerwca 2023 r. od Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie reprezentowanego przez: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”), informacji o zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej w związku z projektem uchwały wprowadzonej na wniosek Akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r., przekazuje w załączeniu:
1. Pismo Akcjonariusza wskazujące kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki,
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki,
3. CV kandydata na członka Rady Nadzorczej.