• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 21 czerwca 2023 r. od Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie reprezentowanego przez: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”), wniosku ze zgłoszeniem projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r., przekazuje w załączeniu:

1. Projekt uchwały w ramach pkt. 10 c) porządku obrad wraz z wnioskiem otrzymanym od Akcjonariusza,

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że zaktualizowane projekty uchwał uwzględniające ww. projekt zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.