• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 172827 198666 36866 43581
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 83279 110755 17764 24296
Zysk (strata) brutto 84148 108639 17950 23832
Zysk (strata) netto 68082 86518 14523 18979
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70034 95432 14939 20935
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3635 3791 -775 832
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -110964 -75450 -23670 -16551
Przepływy pieniężne netto, razem -44565 23773 -9506 5215
Liczba akcji średnioważona 3512885 3512885 3512885 3512885
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,38 24,63 4,13 5,40
POZYCJE BILANSOWE 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022
Aktywa razem 212708 259564 43679 56434
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48511 52793 9962 11478
Zobowiązania długoterminowe 23055 28877 4734 6278
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 15220 16929 3125 3681
Zobowiązania krótkoterminowe 25456 23917 5227 5200
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2128 2144 437 466
Kapitał własny 164197 206771 33717 44956
Kapitał zakładowy 35129 35129 7214 7638
Liczba akcji 3512885 3512885 3512885 3512885
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)