• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111612 131513 24041 28922
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 55996 71404 12061 15703
Zysk (strata) brutto 56370 69313 12142 15243
Zysk (strata) netto 45601 55764 9822 12263
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40859 57654 8801 12679
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2377 4689 -512 1031
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -110875 -75381 -23882 -16578
Przepływy pieniężne netto, razem -72393 -13039 -15593 -2867
Liczba akcji 3512885 3512885 3512885 3512885
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 12,98 15,87 2,80 3,49
POZYCJE BILANSOWE 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa razem 189714 259564 40532 56434
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47997 52793 10255 11478
Zobowiązania długoterminowe 28235 28877 6032 6278
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 15853 16929 3387 3681
Zobowiązania krótkoterminowe 19762 23917 4222 5200
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2142 2144 458 466
Kapitał własny 141716 206771 30277 44956
Kapitał zakładowy 35129 35129 7505 7638
Liczba akcji 3512885 3512885 3512885 3512885
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 40,34 58,86 8,62 12,80