• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 169568 172827 37045 36866
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 73891 83279 16143 17764
Zysk (strata) brutto 76226 84148 16653 17950
Zysk (strata) netto 61543 68082 13445 14523
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 63819 70034 13942 14939
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41472 -3635 -9060 -775
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -47900 -110964 -10465 -23670
Przepływy pieniężne netto, razem -25553 -44565 -5583 -9506
Liczba akcji średnioważona 3512885 3512885 3512885 3512885
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 17,52 19,38 3,83 4,13
POZYCJE BILANSOWE 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa razem 252397 271395 54448 57868
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48849 83125 10538 17724
Zobowiązania długoterminowe 19164 22893 4134 4881
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 7329 14688 1581 3132
Zobowiązania krótkoterminowe 29685 60232 6404 12843
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 4585 2128 989 454
Kapitał własny 203548 188269 43910 40144
Kapitał zakładowy 35129 35129 7578 7490
Liczba akcji 3512885 3512885 3512885 3512885
Liczba akcji 57,94 53,59 12,50 11,43