• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 112110 111612 24303 24040
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48757 55996 10569 12061
Zysk (strata) brutto 50432 56370 10933 12142
Zysk (strata) netto 40650 45601 8812 9822
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41991 40859 9103 8801
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28215 -2377 -6116 -512
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1199 -110875 -260 -23882
Przepływy pieniężne netto, razem 12577 -72393 2726 -15593
Liczba akcji 3512885 3512885 3512885 3512885
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 11,57 12,98 2,51 2,80
POZYCJE BILANSOWE 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
Aktywa razem 287029 271395 64496 57868
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104374 83125 23453 17724
Zobowiązania długoterminowe 21890 22893 4919 4881
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 10395 14688 2336 3132
Zobowiązania krótkoterminowe 82484 60232 18534 12843
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 3999 2128 899 454
Kapitał własny 182654 188269 41043 40144
Kapitał zakładowy 35129 35129 7894 7490
Liczba akcji 3512885 3512885 3512885 3512885
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 52,00 53,59 11,68 11,43